Vizija, strategija, cilji in vrednote

Poslanstvo Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah

Poslanstvo Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah je zagotavljanje celovite skrbi za starejše, ki so nastanjeni v domu. Celovita skrb zajema bivanje, socialno oskrbo in zdravstveno nego, ki morajo biti individualno naravnani in uresničevati želje in potrebe uporabnikov. Poudarek je na domačnosti, kakovosti in strokovnosti. Spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov s svojci, prostovoljci, šolo, vrtcem, verskimi skupnostmi, lokalnimi društvi in drugimi organizacijami nam omogoča obravnavo starostnika na prijazen in spoštljiv način. Dom se s svojo dejavnostjo vključuje tudi v skrb za starejše v okolju in se za doseganje cilja povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami, ki delujejo na področju skrbi za starejše. S strokovnimi kadri sodeluje pri razvoju novih programov skrbi za starejše. Ob tem se s svojo naravnanost usmerja tudi na zaposlene in sicer s skrbjo za osebni in strokovni razvoj posameznika.

Vizija razvoja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah


Vizija razvoja izhaja iz poslanstva Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in predstavlja cilje, ki jih bo zavod dosegal z izvajanjem svoje dejavnosti. Delovanje doma upokojencev temelji na temeljnih načelih socialnega varstva, kot so zagotavljanje človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti, solidarnosti, spodbujanja prostovoljstva, spodbujanja medgeneracijskega povezovanja, proste izbire in individualizirane obravnave.

Vizija Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah je postati eden najboljših domov v širšem slovenskem prostoru, prepoznan po kakovosti storitev, domačnosti bivanja in odprtosti za sodelovanje in spremembe.

Vrednote

Zaposleni smo na zboru delavcev izbrali vrednote, ki so nam pomembne in za katere želimo, da so del vsakodnevnega dogajanja in delovanja v zavodu. Vrednote, ki nam bodo vsem skupaj merilo in opozorilo, kaj je sprejemljivo in česa si ne želimo. Skupaj z vodstvom smo se zavezali, da jim bomo sledili.

V toplem objemu


S poštovanje

T imsko delo

A ktivno sodelovanje

R azumevanje

O sebna odgovornost

S rčnost

T oplina

I novativnost