Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O ORGANU
Naziv organa: DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Naslov: Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Matična številka: 5055857000
Davčna številka: 91348030
Telefon: 03 817 14 60
Fax: 03 817 14 20
Spletna stran: www.dusmarje.si
E - pošta: info@dusmarje.si
Odgovorna uradna oseba: GORDANA DRIMEL, direktorica
Prva objava kataloga: 2006
Zadnja sprememba kataloga: 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.dusmarje.si
Druge oblike kataloga: Katalog v tiskani verziji je dostopen v tajništvu na sedežu organa, od ponedeljka do petka od 8.00 ure do 15.00 ure.
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Organ je javni socialno varstveni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa uresničuje Vlada Republike Slovenije. Organ kot osnovno dejavnost izvaja storitev institucionalnega varstva starejših, izvaja pa še naslednje socialnovarstvene storitve:
 • pomoč na domu,
 • oskrba v oskrbovanih stanovanjih,
 • dnevno varstvo,
 • razvoz kosil,
 • center aktivnosti – medgeneracijsko povezovanje…
Organ lahko opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

Organ na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti in svojega Statuta opravlja naslednje dejavnosti:

1. kot osnovno dejavnost: Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
 • Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
 • Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
 • Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT) 
 • Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 
 • Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 
 • Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 
 • Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 
 • Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 

2. kot dodatno: GOSPODARSKO DEJAVNOST
 • C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 
 • G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 
 • G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) 
 • I 55.201 Počitniški domovi in letovišča 
 • I 56.101 Restavracije in gostilne 
 • I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
 • I 56.103 Slaščičarne in kavarne 
 • I 56.104 Začasni gostinski obrati 
 • I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
 • I 56.290 Druga oskrba z jedmi 
 • I 56.300 Strežba pijač 
 • J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 
 • J 58.190 Drugo založništvo 
 • J 63.120 Obratovanje spletnih portalov 
 • L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
 • M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  
 • M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
 • M 74.300 Prevajanje in tolmačenje 
 • N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup N 81.210 Splošno čiščenje stavb 
 • N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti 
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
 • O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti 
 • P 85.100 Predšolska vzgoja 
 • R 90.030 Umetniško ustvarjanje 
 • R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
 • S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov 
 • S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
 • S 96.021 Frizerska dejavnost 
 • S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 
 • S 96.030 Pogrebna dejavnost 
 • S 96.040 Dejavnosti za nego telesa 
 • S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 

Organi javnega zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet zavoda
Seznam vseh večjih notranjih organizacijskih enot
 • Enota uprave (Vodja FRS: Petra Bač)
 • Enota prehrane (Vodja prehrane: Aleš Žlof)
 • Enota oskrbe in zdravstvene nege (Vodja OZN: Natalija Bukovec)
 • Enota tehničnih služb (pralnica, vzdrževalci tehničnih naprav)
Organigram organa POVEZAVA
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba Gordana Drimel, direktorica, 03/817-14-04, gordana.drimel@dusmarje.si

Natalija Bukovec, namestnica dir. za ZNO, 03/817-14-08, glavna.sestra@dusmarje.si

Carmen Crevar, socialna delavka, 03/817-14-06, socialna.delavka@dusmarje.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in internih aktov z delovnega področja organa
Državni predpisi
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ul. RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ), Ul. RS, št. 24/03, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 
 • Zakon o javnih financah (ZJF) Ul. RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) Ul. RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Ul. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o računovodstvu (ZR), Ul. RS, št. 23/99, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Ul. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Ul. RS, št. 54/92, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), RS Ul. RS, št. 80/99, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ul. RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o zavodih (ZZ), Ul. RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS), Ul. RS, št. 52/00, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Obligacijski zakonik (OZ) Ul. RS, št. 83/01, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o pacientovih pravicah, Ul. RS, št. 15/08, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Ul. RS, št. 72/06, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Ul. RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami, 
 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020, 
 • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva 
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja 
 • Splošni dogovori izvajalcev zdravstvenih storitev 
 • Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
Interni predpisi organa
Ostali interni predpisi so dostopni v tajništvu zavoda
Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov, znanstvenih mnenj, poročil in analiz, s katerimi razpolagamo
 • Letni načrt
 • Finančni načrt
 • Polletni finančni načrt (po denarnem toku)
 • Program dela
2.d Seznam vrst postopkov, ki jih vodi organ
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Odločanje o namestitvi v zavod
 • Odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod
 • Odločanje o odpustu iz zavoda
 • Odločanje v postopkih javnega naročanja
 • Odločanje o dostopu do informacij javnega značaja
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah
2.e Seznam evidenc in drugih zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Evidenca storitev, njihovega financiranja ter uporabnikov storitev
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Evidenca dijakov in študentov
 • Evidenca zaposlenih preko javnih del in drugih oblik aktivne politike zaposlovanja
 • Evidenca dobaviteljev
 • Evidenca javnih naročil
 • Evidenca vlog in evidenca stanovalcev
Podatki iz navedenih evidenc so dostopni na način in v skladu z omejitvami iz zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti ter zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Omnimodo d.o.o, Barjanska 68, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa g.Peter Sotošek Štular.
2.f Seznam posameznih pomembnejših informacij in obrazcev
Seznam obrazcev Obrazci, ki jih potrebujete za poslovanje z nami, so dostopni na naslednjem naslovu: http://www.ssz-slo.si/obrazci
Seznam informacij o storitvah organa
 • Splošne informacije o domovih za starejše, o načinu dela in financiranja
 • Pregled prostih kapacitet in pokritosti javne mreže
 • Oblikovanje cen oskrbe
 • Pregled prošenj in prostih mest
 • Opis postopka prijave in oddaja prošnje preko svetovnega spleta
2.g Seznam drugih organov z delovnega področja organa
Seznam organov s področja socialnega varstva ter zdravja
 • Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve
 • Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Seznam domov za starejše
 • Skupnost centrov za socialno delo
 • Centri za socialno delo
 • Socialna zbornica Slovenije
 • Socialna inšpekcija
 • Inštitut RS za socialno varstvo
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
2.h Objave v skladu s predpisi o javnih naročilih ter objave javnih pozivov, namer, objave prostih delovnih mest, ipd.
Povezave na objave in razpisno dokumentacijo Organ vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih internetnih straneh in na straneh Zavoda RS za zaposlovanje. V skladu z zakonodajo se dokumentacija v zvezi z javnimi naročili objavlja na portalu javnih naročil.
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku, določenem v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu organa v tajništvu, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 ure, kjer je na voljo tiskana oblika kataloga informacij javnega značaja ter posamezne brošure in informativni listi.
 • Prav tako je dostop do kataloga možen preko spleta na spletnem naslovu: www.dusmarje.si.
 • Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh organa, na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.
 • Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih organa ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih organa, po pošti ter preko telefona ali po elektronski pošti (glej kontaktne podatke uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij).
 • Na podlagi vaše zahteve smo dolžni posredovati informacijo, ki jo dejansko posedujemo (če to lahko storimo brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih imamo). Dostop do informacij pa se skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja lahko tudi zavrne.
 • Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
 • Več podatkov in neobvezne obrazce za vložitev zahteve najdete na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.
4. STROŠKOVNIK
Dostop do informacij javnega značaja je brezplačen. Vendar pa organ lahko, če bi bila zahteva za dostop do večjega obsega dokumentov povezana tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na kapacitete in cene storitev, postopek sprejema ter čakalne dobe. Več o tem lahko preberete na naših spletnih straneh in na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije