Socialna služba

Dejavnosti socialne službe v Domu

 • Prvi stik s prosilcem, svojci in priprava na sprejem v Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Socialna delavka zbere potrebno dokumentacijo za sprejem, opravi prve razgovore s prosilci, njihovimi svojci, skrbniki ali drugimi strokovnimi institucijami. Posreduje jim natančne informacije o bivanju v domu, seznani jih s pravili doma, z možnostmi in aktivnostmi, ki jih ponuja dom in ceno oskrbe.
 • Svetovalno delo pri reševanju osebnih stisk in težav
 • Pomoč in urejanje socialno varstvenih pravic stanovalcev in njihovih svojcev
 • Pomoč pri organiziranju različnih dejavnosti
Strokovni tim na podlagi socialne anamneze ponudi stanovalcem vrsto prostočasnih aktivnosti, starostnik pa jih po svojih željah sam izbere. Te dejavnosti v veliki meri pomagajo pri osamljenosti, pri reševanju številnih težav in doprinesejo h kakovostnemu življenju v starosti.

Kdo lahko zaprosi za sprejem v dom?

Za namestitev v dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na območju Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in so stari nad 65 let. Postopek za sprejem se prične z vložitvijo prošnje za sprejem, ki je priložena v obliki dokumenta spodaj. Prosilci lahko prošnjo prevzamejo tudi na recepciji doma ali pri socialni službi.

Potrebna dokumentacija za sprejem v dom:

 • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo izpolni in podpiše prosilec ali njegov skrbnik
 • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izpolni osebni zdravnik
 • izjava o plačilu stroškov oskrbe
 • izjava o imenovanju pooblaščenca
O sprejemu prosilca v dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti. Prvi stik s prosilcem oz. bodočim stanovalcem in njegovimi svojci vzpostavi socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem. Zavedamo se, da za starostnika pomeni vselitev v dom veliko spremembo v načinu življenja, saj prihaja v povsem novo bivalno okolje. Prosilca in njegove svojce že pred sprejemom natančno seznanimo o načinu življenja in aktivnostih v domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje omogoča, povabimo na razgovor ter ogled doma z možnostjo preživetja nekaj ur med nami. Ostale obiščemo na njihovem domu ali v bolnici. Vse to z namenom, da bodočemu uporabniku čim bolj približamo naše aktivnosti in življenje v domu, ob tem pa spoznamo tudi želje, pričakovanja in potrebe starostnikov.

Ob sprejemu je potrebno predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico, davčno številko),
 • urejeno zdravstveno izkaznico (obvezno in dopolnilno zavarovanje),
 • zdravstveni karton,
 • zdravila,
 • ortopedske pripomočke,
 • inkontinenčni material.

Sprejem v dom

Novo sprejeti stanovalec se ob vselitvi v dom najprej oglasi pri socialni delavki, ki ga seznani z vsemi za življenje pomembnimi zadevami: zaposlenimi, razporeditvijo prostorov, z njegovimi pravicami in dolžnostmi ter sklene dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanju storitev.

Stanovalca in svojce seznani o pravici do pripomb, mnenj, ugovorov in pritožb v primer nezadovoljstva s posamezno storitvijo.

Socialna delavka stanovalca pospremi do njegove sobe in ga predstavi (sostanovalcu/ki), stanovalcem in gospodinji v stanovanjski skupini, kjer bo bival.

Stanovalec in svojci se pogovorijo o zdravstvenem stanju, zdravilih in drugih zdravstveno negovalnih problemih z diplomirano medicinsko sestro.

V prvih dnevih bivanja stanovalca obiščejo tudi drugi strokovni delavci, vsakega osebno pozdravi tudi direktorica doma.

Socialna delavka nudi novo sprejetemu stanovalcu pomoč pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje skupaj z njegovimi svojci.