Fizioterapija

AKTIVNOSTI FIZIOTERAPIJE

Fizoterapevt v vseh fazah zdravstvenega varstva z vzgojnimi in fizioterapevtskimi metodami vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, v razvoju motenih in bolnih ljudi. Delo fizioterapevta je tudi vzgojno motivacijsko. Uporabnika aktivno vključuje v proces zdravljenja in rehabilitacije. Izvaja fizioterapevtski program (kinezioterapija, elektroterapija, hidro in manualna terapija, termoterapija, obravnava nevrološkega bolnika itd.) in ugotavlja, spremlja ter ocenjuje učinke terapije. Fizioterapevt je sestavi del strokovnega tima, ki je enakovredno vključen v multidisciplinarno obravnavo uporabnika v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Cilj fizioterapije je boljša funkcionalna usposobljenost, psihofizična kondicija, ohranjanje gibljivosti sklepov, izboljšanje koordinacije gibov in vzdrževanje kondicije uporabnikov za kvalitetnejše življenje v starosti in preprečevanje padcev.

Načrtna gibalna dejavnost v starosti bistveno prispeva h kvaliteti življenja starostnikov, še posebej oslabelih in tistih s posebnimi potrebami, redna telesna aktivnost pa izboljša oziroma zmanjša negativne posledice staranja in zmanjša tveganje za padce. Že dolgo je znano, da telesna aktivnost vpliva preventivno na srčne bolezni, novejši podatki pa kažejo, da lahko tudi podaljša življenjsko dobo in pomaga ohranjati funkcionalno neodvisnost. Storitev na področju fizioterapije in rekreacije so uporabniki deležni v okviru zdravstvenega varstva ( fizioterapija, delovna terapija); rekreacije (razne oblike okupacijske terapije, telovadba, športne aktivnosti, izleti, potovanja, sprehodi, ples, plavanje…). Vsaka skupinska vadba poleg naštetih pozitivnih dejavnikov razvija občutek pripadnosti in druženja.

Novo sprejete stanovalce/ke po potrebi opremimo z ustreznimi ortopedskimi pripomočki in jih le-te naučimo uporabljati. Pripomočki jim pomagajo pri ohranjanju in ponovnem vzpostavljanju izgubljenih sposobnosti in jim omogočajo samostojnost pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb ter vključevanju v domsko življenje in povezovanju z zunanjim okoljem.

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah se fizioterapija izvaja že od leta 1983. V letu 2009 smo obnovili prostor fizioterapije, ki je zdaj bolj funkcionalen. Ambulantno fizioterapijo sestavljajo trije med sabo povezani prostori: eden za hidroterapijo in vaje v suspenziji, eden za elektroterapijo in masažo, ter eden opremljen za izvajanje vaj in uporabo trenažerjev. Delo fizioterapije je razdeljeno na delo na oddelku, skupinsko telovadbo in ambulantno fizioterapijo. V ustanovo prihajajo uporabniki tudi začasno samo na rehabilitacijo po poškodbah, operacijah lokomotornega sistema in nekaterih nevroloških o

V domu poleg zgoraj naštetih dejavnostih (tudi tržnih) ponujamo še različne tehnike razgibavanj kot so PNF (obravnava nevrološkega bolnika), pasivno razgibavanje, asistirano razgibavanje, vaje v suspenziji, manualna terapija, bazalna stimulacija, učenje hoje z raznimi pripomočki, učenje upravljanja invalidskega vozička, transfer, učenje hoje in nastavitve različnih protez in še kaj.

Organiziramo tudi delavnice v smislu edukacije za kompletno obravnavo nepomičnih oziroma manj pomičnih oseb (oblačenje, podlaganje, vertikalizacija, uporaba ortopedskih pripomočkov….).